BENNING Code of Conduct

U bevindt zich hier:

BENNING Code of Conduct

Inleiding

Alle bedrijven hebben de fundamentele verplichting om zich aan te passen aan de omgeving en omstandigheden van zowel de overheid als de sociale omgeving waarin zij actief is. In een snel veranderende wereld en met steeds groeiende concurrentiedruk wordt het steeds moeilijker om een duidelijk kader te handhaven voor zichzelf en voor de medewerkers die aan het bedrijf zijn toevertrouwd. Om deze reden en met behulp van de huidige Gedragscode willen we completerende algemene richtlijnen voor gedragsregels (de huidige "Gedragscode") vaststellen en toepassen op basis van wetten en normen voor zowel leidinggevenden als werknemers.

Door middel van deze Gedragscode willen we onze fundamentele houding vastleggen en algemene bindende regels voor ons bedrijf formuleren met betrekking tot onze bedrijfsdoelstellingen en hoe deze in praktijk te brengen.

Deze basisprincipes bepalen onze management aanpak.

 

1 Toepassingsgebied

De huidige Gedragscode is van toepassing op alle werknemers van de BENNING organisatie. Het is een speciale bindende verplichting voor de leidinggevende medewerkers van BENNING in Duitsland en in het buitenland.

De naleving van deze Gedragscode wordt ook opgelegd aan onze leveranciers en voor verdere deelnemers in de toegevoegde waardeketen om deze toe te passen in hun eigen kader en activiteiten.

 

2 Bedrijfsprincipes

Het hoofddoel van onze activiteiten is om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen met een veilige en hoogwaardige werkgelegenheidspositie zijn. Om deze reden is het veiligstellen en bevorderen van het bestaan, gezondheid en succes van ons bedrijf de primaire doelstelling van alle activiteiten.

Wij willen de sociaal-politieke verplichtingen nakomen tegenover de mensen die in ons economisch gebied, in de betrokken gemeenschappen en landen waar we zaken doen, leven. Wij zullen legitieme en erkende handelspraktijken, evenals de regels van eerlijke concurrentie, nastreven. Wij weigeren corruptie en omkoping zoals vermeld in het desbetreffende VN-verdrag1, evenals de aanvaarding van oneerlijke voordelen door gebruik te maken van een positie binnen het bedrijf.

Naast de specificaties van wettelijke vereisten en normen, zijn de verwachtingen en belangen van onze klanten zowel onze doelstellingen als richtlijnen. Met betrekking tot de bedrijfsfilosofie van BENNING in de praktijk worden de veiligheid en gezondheid van het bedrijf, de milieubescherming en de kwaliteit van de geleverde producten en diensten absolute prioriteit gegeven.

 

3 Het respecteren van rechten van medewerkers

Gemotiveerd personeel op alle bedrijfsniveau's vormt de basis voor onze succesvolle producten. Om deze reden moet de eerbiediging van de rechten en waardigheid van de individuele werknemer altijd de hoogste prioriteit krijgen. In deze context zullen de mensenrechten2 zoals vermeld in het Handvest van de Verenigde Naties altijd de basis vormen van onze actie. Dit omvat het volgende:

 • Verbod op dwangarbeid en kinderarbeid;
 • Adequate beloning in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Bescherming van de werknemers tegen lichamelijke, psychologische en seksuele intimidatie;
 • Niet-discriminerende behandeling van alle werknemers;
 • Respect voor arbeidsrechten.

 

Naast de mensenrechten wordt de veiligheid van alle medewerkers ook extreem serieus genomen. Dit omvat het volgende:

 • Arbeidsveiligheid door risico bronnen te elimineren en door de voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht te nemen;
 • Regelmatige opleiding van de werknemers met betrekking tot veilig werk en gedrag;
 • Naleving van de arbeidsnormen met betrekking tot de maximaal toelaatbare werktijden.

 

4 Service

De beslissingen van klanten over investeringen en aankopen zijn de voorwaarde om ons in staat te stellen onze economische activiteiten te volgen. De klanten zullen alleen geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten zolang aan hun eisen wordt voldaan. Om dit te bereiken, moeten we erkennen dat de tevredenheid van onze klanten onze belangrijkste kwaliteitsnorm is. We zullen proberen de best mogelijke correspondentie te bereiken tussen de eisen / verwachtingen van de klanten en de door ons geleverde producten en diensten.

We zullen onze activiteiten uitvoeren op basis van zakelijke aspecten met betrekking tot kosten om op de lange termijn concurrerend te blijven. Wij zullen echter het volle potentieel ten aanzien van meer kosteneffectieve productie en diensten in het kader van de toepasselijke regels en voorschriften uitnutten.

 

5 Kwaliteit

Onze wens is dat BENNING zowel een synoniem als een garantie voor kwaliteit is. Daartoe moet alle betrokkenen hun taken en verantwoordelijkheden op de best mogelijke manier vervullen. Bij het streven naar kwaliteit wordt niets aan toeval overgelaten. Om deze reden zullen we altijd de nieuwste stand van de techniek en de huidige stand van wetenschap gebruiken als basis voor het ontwikkelen van onze producten en werkprocessen.

Verder zullen we onze aandacht vestigen op de nieuwste technologieën, zodat het idee van kwaliteit in alle aspecten geïntegreerd wordt, bijvoorbeeld Productontwikkeling, product realisatie en monitoring van de praktische toepassing van het product.

We zullen te allen tijde voldoen aan de eisen van de normen EN ISO-9001 en -14001, evenals aan speciaal ontwikkelde kwaliteitsnormen en technische normen met betrekking tot productveiligheid en  productie processen.

 

6 Verantwoordelijkheid voor de omgeving

Wij accepteren onze verantwoordelijkheden als industriële productieorganisatie voor het milieu. Om deze reden zullen we:

 • Verder behoud van (natuurlijke) hulpbronnen verbeteren bij de productie van onze producten;
 • Aandacht besteden aan het garanderen van maximale energie-efficiëntie tijdens de ontwikkeling van onze producten;
 • Streven al in de planning- en conceptfase om een schone en niet vervuilde omgeving te behalen en te behouden en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die continu worden gebruikt te verminderen;
 • Werkveiligheid en gezondheid, milieubescherming en kwaliteitsmanagement begrijpen en accepteren als beheersverantwoordelijkheid en verplichting.

 

7 Communicatie en Data Veiligheid

Wij streven naar een open communicatie gebaseerd op partnerschap zowel intern als tussen medewerkers en hun superieuren en externen zoals klanten, leveranciers of overheden. Wij zullen echter strikt de vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van bedrijfsgeheimen en bedrijfsinformatie van onze partners. Documenten en gegevens worden beveiligd opgeslagen.

De verkregen informatie en ervaring mogen niet worden uitgebuit in een mate die in strijd is met de belangen van de onderneming of toegankelijk gemaakt worden voor mogelijke concurrenten door de werknemers of door derden.

De verplichtingen die in overeenstemming zijn met §5 BDSG (Duitse Federale Gegevensbeschermingswet) worden nageleefd, inclusief het verbod op het openbaar maken of gebruiken van beschermde persoonsgegevens of beschikbaar stellen voor derden, tenzij dit deel uitmaakt van wettelijke taakvervolging.

 

8 Implementatie en handhaving

Na goedkeuring van de huidige Gedragscode door het Management, zijn alle werknemers van  BENNING verplicht alle passende en redelijke inspanningen te ondernemen om de principes en waarden die in deze Gedragscode worden beschreven voortdurend uit te voeren en toe te passen. Voor elk rechtmatig verzoek is het toegestaan om essentiële maatregelen te verstrekken aan derden, zodat het duidelijk wordt hoe de inachtneming van deze maatregelen in principe wordt gewaarborgd.

1UN Convention against Corruption (2003)

2UN Resolution 217 A III (1948)