Εταιρική και κοινωνική ευθύνη της BENNING

Είστε εδώ:

BENNING Code of Conduct

Πρόλογος

Όλες οι εταιρίες έχουν τη θεμελιώδη υποχρέωση να προσαρμόζονται στις συνθήκες πλαισίου τόσο του κράτους όσο και του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται. Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και με συνεχώς αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση, καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να εντοπιστούν σαφή σημεία αναφοράς για τα στελέχη και για όλους τους υπαλλήλους που έχει εμπιστευτεί η εταιρία. Για το λόγο αυτό και με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, θα θέλαμε να θεσπίσουμε και να εφαρμόσουμε υποχρεωτικές γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συμπεριφορά  που βασίζονται σε νόμους και πρότυπα τόσο για τα στελέχη όσο και για τους υπαλλήλους μας.

Μέσω αυτού του κώδικα δεοντολογίας προσδιορίζουμε την πολιτική μας  και θέτουμε δεσμευτικούς κανόνες για εμάς, όσον αφορά τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών μας στόχων καθώς και την υλοποίησή τους. Αυτές οι βασικές αρχές καθορίζουν τη λειτουργία μας.

 

1 Πεδίο Εφαρμογής

Ο παρών Κώδικας Συμπεριφοράς ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της εταιρίας BENNING και αποτελεί ιδιαίτερη υποχρέωση για τα υψηλόβαθμα στελέχη της BENNING στη Γερμανία και στο εξωτερικό.

Η συμμόρφωση με τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας προωθείται και στους προμηθευτές μας και σε άλλα μέλη της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας, για να τον αποδεχτούν και να τον εφαρμόσουν στο αντίστοιχο πλαίσιο και πεδίο δράσης τους.

 

2 Εταιρικές Αρχές

Ο πρωταρχικός στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα υψηλής ποιότητας  και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, με ανταγωνιστικές απολαβές για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό, η διασφάλιση και η προώθηση της ύπαρξης, της υγείας και της επιτυχίας της εταιρίας μας είναι ο πρωταρχικός στόχος όλων των δραστηριοτήτων μας.

Θέλουμε να ανταποκριθούμε στις κοινωνικοπολιτικές υποχρεώσεις προς τους ανθρώπους που ζουν στον οικονομικό μας τομέα, στις ενδιαφερόμενες κοινότητες και χώρες, καθώς και προς τους ανθρώπους που ζουν στις χώρες όπου διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ακολουθούμε τις νόμιμες και αναγνωρισμένες επιχειρηματικές πρακτικές καθώς και τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού. Απορρίπτουμε τη διαφθορά και τη δωροδοκία, όπως αναφέρεται στη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών1, καθώς και την αποδοχή αθέμιτων πλεονεκτημάτων, εκμεταλλευόμενοι τη θέση των εργαζομένων μέσα στην εταιρία.

Εκτός από τις προδιαγραφές των κανονιστικών απαιτήσεων και προτύπων, οι προσδοκίες και τα συμφέροντα των πελατών μας θα είναι και οι στόχοι και οι κατευθυντήριες γραμμές μας. Όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της εταιρικής φιλοσοφίας της BENNING, δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία, στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.

 

3 Σεβασμός των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων

Η ενθάρρυνση, η έμπνευση και το κίνητρο του προσωπικού μας σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας αποτελεί τη βάση των επιτυχημένων προϊόντων μας. Για το λόγο αυτό, πάντα δίνουμε την υψηλότερη προτεραιότητα στο σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των υπαλλήλων μας. Στο πλαίσιο αυτό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα2, αποτελούν πάντα τις βασικές αρχές της εταιρεία μας. Αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • την απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας
 • κατάλληλη αμοιβή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
 • προστασία των εργαζομένων από σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση
 • ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις
 • σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων

 

Εκτός από τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ασφάλεια όλων των εργαζομένων λαμβάνεται επίσης εξαιρετικά σοβαρά. Αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • ασφάλεια στην εργασία με την εξάλειψη των πηγών κινδύνου και με την τήρηση των ειδικών κανονισμών πρόληψης ατυχημάτων
 • τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων όσον αφορά τα πρότυπα για την ασφαλή εργασία και συμπεριφορά
 • τήρηση των εργασιακών κανονισμών όσον αφορά το μέγιστο επιτρεπτό ωράριο εργασίας

 

4 Εξυπηρέτηση Πελατών

Τα επενδυτικά σχέδια και οι προμήθειες των πελατών μας  αποτελούν την προϋπόθεση που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τις οικονομικές μας δραστηριότητες. Τα  προϊόντα μας ανταποκρίνονται πάντα στις απαιτήσεις των πελατών μας.  Για να επιτευχθεί αυτό,  αναγνωρίζουμε ότι η ικανοποίηση των πελατών μας είναι το πιο σημαντικό σημείο αναφοράς ποιότητας και προσπαθούμε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή αντιστοιχία μεταξύ των απαιτήσεων / προσδοκιών των πελατών  και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς.

Προσαρμόζουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με τις επιχειρηματικές πτυχές που αφορούν το κόστος παραγωγής, προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, η χρήση τελευταίας τεχνολογίας μηχανημάτων και διεργασιών στον τομέα της παραγωγής και του service μας εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά προϊόντα υπηρεσίες τηρώντας τους  κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα.

 

5 Ποιότητα

Επιθυμία μας είναι η εταιρία BENNING να είναι συνώνυμη και να εγγυάται την καλύτερη ποιότητα. Για το σκοπό αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντά και τις ευθύνες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν αγωνιζόμαστε για την ποιότητα, τίποτα δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε πάντα τεχνολογία αιχμής, και παρακολουθούμε τις επιστημονικές εξελίξεις  για την ανάπτυξη των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής μας.
Επιπλέον,  στρέφουμε την προσοχή μας στις τελευταίες τεχνολογίες, ώστε η ιδέα της ποιότητας να ενσωματωθεί σε όλα τα στάδια των επιχειρηματικών διαδικασιών π.χ. στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των προϊόντων και την επίβλεψη της πρακτικής εφαρμογής τους.

Είμαστε σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO-9001 και -14001 καθώς επίσης και με συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας και τεχνικά πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και την αξιοπιστία των διαδικασιών ανά πάσα στιγμή.

 

6 Περιβαλλοντική Ευθύνη

Δεχόμαστε τις περιβαλλοντικές μας ευθύνες μας ως οργανισμού βιομηχανικής παραγωγής. Για το λόγο αυτό:

 • Λειτουργούμε με γνώμονα την προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων
 • εξασφαλίζουμε τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση κατά την ανάπτυξη και παραγωγή των προϊόντων μας
 • επιδιώκουμε από τη φάση κιόλας της σύλληψης και του σχεδιασμού της ιδέας την επίτευξη και διατήρηση ενός καθαρού και μη μολυσμένου περιβάλλοντος και τη συνεχή μείωση της ποσότητας των επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται
 • κατανοούμε και να αποδεχόμαστε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της ποιότητας ως ευθύνη και υποχρέωση

 

7 Επικοινωνία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Επιδιώκουμε μια ανοικτή επικοινωνία βασισμένη στην εταιρική σχέση τόσο εσωτερικά μεταξύ των εργαζομένων και των ανωτέρων τους όσο και εξωτερικά π.χ. με πελάτες, προμηθευτές ή δημόσιες αρχές. Ωστόσο, τηρούμε αυστηρά την εμπιστευτικότητα όσον αφορά τα εταιρικά μυστικά και τις επιχειρηματικές πληροφορίες των εταίρων μας. Τα έγγραφα και τα δεδομένα διατηρούνται χωριστά και με ασφάλεια.

Οι πληροφορίες και η πείρα που αποκτήθηκαν από την εταιρία δεν πρέπει να αξιοποιούνται σε βαθμό αντίθετο προς τα συμφέροντα της εταιρίας ή να καθίστανται προσβάσιμες σε πιθανούς ανταγωνιστές από τα ίδια τα μέλη της εταιρίας ή από τρίτους.

Οι υποχρεώσεις σύμφωνα με την §5 BDSG (Γερμανική Ομοσπονδιακή Πράξη περί Προστασίας Δεδομένων) πρέπει να τηρούνται, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της αποκάλυψης ή της χρήσης προστατευμένων προσωπικών δεδομένων ή τη διάθεσή τους σε τρίτους, εκτός αν αυτό αποτελεί μέρος της αντίστοιχης νόμιμης εκπλήρωσης καθηκόντων.

 

8 Εφαρμογή και Τήρηση

Με την αποδοχή του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς από την Εταιρική Διοίκηση, όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας BENNING υποχρεούνται να κάνουν κάθε επαρκή και εύλογη προσπάθεια να εφαρμόζουν και να ακολουθούν συνεχώς τις αρχές και τις αξίες που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς. Κατόπιν αιτήματος, επιτρέπεται να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα έναντι τρίτων, έτσι ώστε να καταστεί σαφές με ποιον τρόπο διασφαλίζεται στη  η τήρηση των μέτρων αυτών.

1Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (2003)

2Ψήφισμα 217 A III των Ηνωμένων Εθνών (1948)