BENNING - Kodeks postępowania

Jesteś tutaj:

BENNING – Kodeks postępowania

Wstęp

Każda firma jest obligatoryjnie zobowiązana do dostosowywania się, do warunków stawianych przez Państwo oraz środowisko społeczne, w którym i dla którego, ta firma pracuje. W szybko zmieniającym się świecie oraz ze stale rosnącą presją konkurencji, coraz trudniejsze staje się znalezienie jasnych punktów odniesienia dla firmy oraz pracowników, którym została ona powierzona. Z tego powodu, za pomocą niniejszego Kodeksu, chcielibyśmy, stworzyć i wdrożyć ogólne wytyczne postępowania, bazujące na przepisach i normach. Kodeks, obowiązujący zarówno dla kadry kierowniczej i pracowników.

 

Poprzez Kodeks Postępowania, chcemy udokumentować nasze podstawowe cele oraz zdefiniować ogólnie wiążące zasady, w odniesieniu do sformułowanych celów biznesowych, jak również wprowadzić je w życie.

Te podstawowe zasady powinny determinować naszą pracę.

 

1 zakres zastosowania

Niniejszy kodeks postępowania odnosi się do wszystkich pracowników firmy BENNING. Powinien być wiążącym obowiązkiem dla kadry kierowniczej, zarówno w Niemczech i za granicą.

Zgodność z niniejszym kodeksem, powinna być również promowana wśród naszych dostawców oraz pozostałych uczestników wszelkich procesów. Ma to na celu określenie i potwierdzenie ich własnych ram i zakresów działań.

 

2 Zasady firmy

Głównym celem naszych działań, jest zapewnienie wysokiej jakości stanowisk zatrudnienia, z adekwatnymi płacami, dla tak wielu ludzi, jak to tylko możliwe. Z tego powodu, zabezpieczenie i promocja funkcjonowania, dobrej kondycji i sukcesu naszej firmy, jest podstawowym celem wszystkich naszych działań.

Chcemy spełniać społeczno-polityczne zobowiązania wobec ludzi żyjących w naszym obszarze ekonomicznym. Również w społecznościach i krajach, w których prowadzimy działalność. Będziemy realizować uzasadnione i uznawane praktyki biznesowe, jak również zasady uczciwej konkurencji. Nie uznajemy korupcji i przekupstwa oraz nie akceptujemy nieuczciwego pozyskiwania korzyści, poprzez wykorzystanie swojej pozycji w firmie.

Oprócz ustawowych wymagań i norm, również oczekiwania i interesy naszych klientów, powinny stanowić nasze cele i wytyczne. Jeśli chodzi o filozofię firmy w odniesieniu do praktyki, to bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska, jak również jakość dostarczanych produktów i usług, posiadają najwyższy priorytet.

 

3 Przestrzeganie praw pracowników

Zmotywowani pracownicy na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa stanowią podstawę naszych udanych produktów. Z tego powodu, poszanowanie praw i godności indywidualnego pracownika powinno mieć zawsze najwyższy priorytet. W tym kontekście, prawa człowieka, jak określone w Karcie Narodów Zjednoczonych w rozdziale Prawa Człowieka2 powinny być zawsze podstawą naszego działania. Powinno to obejmować następujące elementy:

 • zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci;
 • odpowiednie wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • ochrona pracowników przed molestowaniem fizycznym, psychicznym i seksualnym;
 • niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich pracowników;
 • poszanowanie praw pracowniczych.

Oprócz praw człowieka, bezpieczeństwo wszystkich pracowników jest także traktowane bardzo poważnie. To powinno obejmować następujące elementy:

 • bezpieczeństwo pracy poprzez wyeliminowanie źródeł zagrożeń oraz poprzez obserwację konkretnych przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom;
 • regularne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy i zachowania;
 • przestrzeganie standardów pracy w odniesieniu do maksymalnych dopuszczalnych godzin pracy.

 

4 Wsparcie Klienta

Decyzje klientów o inwestycjach i zakupach są warunkiem który pozwala nam realizować nasze działania gospodarcze. Klienci będą zainteresowani naszymi produktami i usługami, tak długo, jak długo spełnione będą ich wymagania. Aby to osiągnąć, musimy przyznać, że zadowolenie naszych klientów jest naszym najważniejszym wyznacznikiem jakości. Dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć najlepszy możliwy związek między wymogami / oczekiwaniami Klientów oraz produktami i świadczonymi przez nas usługami.

Musimy zaprogramować nasze działania zgodnie z aspektami biznesowymi dotyczącymi kosztów w celu utrzymania konkurencyjności w dłuższej perspektywie. Jednak powinniśmy wykorzystać w pełni potencjały dotyczące bardziej ekonomicznej produkcji i usług w ramach obowiązujących przepisów i regulacji.

 

5 Jakość

Naszym pragnieniem jest, aby firma BENNING być jednocześnie synonimem i gwarantem jakości. W tym celu wszyscy zaangażowani muszą spełniać swoje obowiązki w możliwie najlepszy sposób. Przy poprawie jakości, nic nie powinno być pozostawione przypadkowi. Z tego powodu powinniśmy zawsze stosować najnowszy stan wiedzy i aktualny stan nauki jako podstawę do rozwijania naszych produktów i procesów pracy. Ponadto powinniśmy zwrócić uwagę na najnowsze technologie, dzięki czemu idea jakości jest zintegrowana we wszystkich aspektach np rozwoju produktu, realizacji produktu oraz monitorowania praktycznego stosowania produktu.

Musimy cały czas pracować zgodne z wymaganiami normy EN ISO 9001 oraz -14001 jak również ze ściśle określonymi normi jakości i normami technicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów oraz niezawodności procesu.

 

6 Odpowiedzialność za środowisko

Akceptujemy nasze obowiązki jako organizacji produkcji przemysłowej w kierunku ochrony środowiska. Z tego powodu, powinniśmy:

 • dalszej poprawy ochrony (naturalnych) zasobów podczas produkcji naszych produktów;
 • zwrócić uwagę na zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej podczas rozwoju naszych produktów;
 • starać się już w fazie planowania i koncepcji, aby osiągnąć i zachować czyste i nieskażone środowisko oraz ciągłe zmniejszenie ilości wykorzystywanych substancji niebezpiecznych;
 • zrozumieć i zaakceptować bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę środowiska i zarządzanie jakością jako odpowiedzialność i obowiązek kierownictwa.

 

7 Komunikacja i poufnośc danych

Dążymy do otwartej komunikacji opartej na partnerstwie zarówno wewnętrznie pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi i zewnętrznie np z klientami, dostawcami lub organami publicznymi. Jednakże będziemy ściśle przestrzegać poufności w odniesieniu do tajemnic firmowych i informacji biznesowych naszych partnerów. Dokumenty i dane powinny być zabezpieczone i trzymane pod kluczem.

Informacje i doświadczenie zdobyte w firmie nie może być wykorzystane w stopniu sprzecznym z interesem Spółki lub udostępniane dla ewentualnych konkurentów przez samych członków firmy lub przez osoby trzecie.

Obowiązki wynikające z §5 BDSG (Federalna ustawa niemiecka Ochrony Danych) powinny być przestrzegane, w tym zakazu ujawniania lub używania chronionych danych osobowych lub ich udostępnianie osobom trzecim, chyba że jest to część danego zgodnego z prawem wykonywania zadań.

 

8 Wdrażanie i egzekwowanie przepisów

Po zatwierdzeniu niniejszego kodeksu postępowania przez Zarząd Firmy, wszyscy pracownicy firmy BENNING jest zobowiązany do podjęcia wszelkich racjonalnych i odpowiednich wysiłków w celu ciągłego zastosowania i wdrożenia zasad i wartości opisanych w niniejszym Kodeksie Postępowania. Na uzasadniony wniosek, powinno być prawo do ujawnienia istotnych działań wobec osób trzecich tak, że staje się oczywiste, jak przestrzeganie tych środków odbywa się co do zasady.

1Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2003)
2Rezolucja ONZ 217 A III (1948)