Niekoľko vzorových aplikácií z rôznych oblastí podnikania pre použitie usmerňovača THYROTRONIC pre stacionárne batériové systémy

THYROTRONIC
Usmerňovač pre stacionárne batériové systémy

 • Bezpečný
 • spoľahlivý
 • výkonný
 • úsporný
Viac informácií ...

THYROTRONIC

Robustný a spoľahlivý, vyskúšaný a testovaný

Systémy jednosmerného napájania s batériovým napájaním sa už mnoho desaťročí osvedčujú ako mimoriadne spoľahlivé a veľmi úsporné záložné zdroje. Spoľahlivosť záložného zdroja napájaného z batérie závisí od kvality použitej batérie a prevádzkovej spoľahlivosti usmerňovacieho zariadenia.

Spoločnosť BENNING vyvinula sériu usmerňovačov THYROTRONIC, ktoré sú obzvlášť vhodné na použitie s batériovo podporovanými zdrojmi jednosmerného prúdu. Okrem veľkej spoľahlivosti ponúka komplexnú koncepciu signalizácie a monitorovania.

Spoľahlivosť v prostredí s náročnými podmienkami
 • Konštruovaný len z niekoľkých komponentov, ale spoľahlivých
 • Mechanicky a elektronicky odolný, navrhnutý pre prostredie s náročnými podmienkami
 • Koncepcia zapojenia
 • Najmodernejšia technológia DSP
 • Automatická teplotne riadená nabíjacia charakteristika
 • Galvanické oddelenie
 • Vysokokvalitný výstupný výkon
 • Plne riadený tyristorový trojfázový mostík, 6 impulzov (štandardne), 12 impulzov (voliteľne)
Vhodné pre všetky technológie batérií

Usmerňovače THYROTRONIC pracujú s elektronicky riadenou výstupnou charakteristikou (IU charakteristika podľa DIN 41773) a sú vhodné na použitie s olovenými a NiCd akumulátormi, ako aj s inými modernými batériovými technológiami.

Priebeh charakteristiky IU podľa normy DIN 41773
Funkčná rozmanitosť
 • rôzne signalizačné a monitorovacie moduly
 • Vhodné pre všetky technológie akumulátorov
 • Programovateľné automatické zvýšenie nabíjania
 • Vyrovnávanie a počiatočné nabíjanie
 • Paralelná prevádzka viacerých usmerňovačov s aktívnym alebo pasívnym rozdeľovaním záťaže
 • Automatický a programovateľný test obvodu batérie
 • Automatický test kapacity batérie
 • Kompenzácia odporu vedenia
 • Zobrazenie zostávajúcej životnosti batérie

Séria usmerňovačov THYROTRONIC – Konštrukcia len z niekoľkých komponentov, ale spoľahlivých

Schémy obvodov THYROTRONIC
Schémy obvodov THYROTRONIC
Usmerňovač THYROTRONIC s pohľadom zvonku a zvnútra
Usmerňovač THYROTRONIC s pohľadom zvonku a zvnútra

Signalizačné a monitorovacie moduly

Signalizačné a monitorovacie moduly

THYROTRONIC 10" dotykový displej s mimickou schémou
Dotykový displej THYROTRONIC 10"
Moderný dotykový displej s intuitívnym navádzaním prostredníctvom používateľského rozhrania optimalizovaného spoločnosťou BENNING
Rozšírený THYROTRONIC basic displej – pohľad spredu
Rozšírený THYROTRONIC basic displej
Vybavený displejom a ovládacou jednotkou (LCD a tlačidlá) a voľne konfigurovateľným stavovým displejom
 
Základný displej THYROTRONIC pohľad spredu
Základný displej THYROTRONIC
Zobrazovacia a ovládacia jednotka s LCD displejom a tlačidlami
 

Všetky dostupné meracie kanály môžu byť vybavené prahovými hodnotami merania a chýb. Na spustenie chybových alebo varovných hlásení možno nastaviť voľne definovateľné hraničné hodnoty. Displej a riadiaca jednotka zabudovaná do predných dverí krytu usmerňovača slúži na zadávanie hraničných hodnôt a na potvrdenie a vizualizáciu hlásení. Voliteľne môže byť systém vybavený 10" dotykovým displejom, ktorý stanovuje úplne nové štandardy z hľadiska jednoduchosti používania a zrozumiteľnosti.

Podporované typy monitorovania:

 • Monitorovanie siete
 • Monitorovanie batérie a jednosmerného napätia
 • Monitorovanie teploty
 • Monitorovanie prepätia a podpätia

Aplikácie

Zdroje jednosmerného prúdu napájané z batérie na základe série usmerňovačov THYROTRONIC sa dokonale hodia na:

Dodávateľov energie a prevádzkovateľov sietí
Prevádzkovo bezpečné a spoľahlivé

Ideálne pre elektrárne a rozvodne

 • Mechanicky a elektronicky odolné, navrhnuté pre prostredie s náročnými podmienkami
 • Prevádzková bezpečnosť
  • Galvanické oddelenie
Priemyselné závody
Spoľahlivé a hospodárne

Robustné pre priemyselné aplikácie

 • Navrhnuté pre prostredie s náročnými podmienkami
 • Prevádzkovo bezpečné
  • Galvanické oddelenie
 • Vysokokvalitný výstupný výkon
 • Výkonný a úsporný
Ťažba surovín
Yokkaichi industrial complex, night view of the factory
Pre prostredie s náročnými podmienkami

Konštruovaný len z niekoľkých, ale spoľahlivých komponentov vhodných najmä na:

 • Ropný, plynárenský a petrochemický priemysel
 • banské zariadenia
Nemocnice
Bezpečnosť pre kritické procesy

Robustný usmerňovací systém na ochranu kritickej infraštruktúry

 • Mechanicky a elektronicky odolný
 • Prevádzkovo bezpečný
  • Galvanické oddelenie
 • Vysokokvalitný výstupný výkon
 • Vhodný pre všetky technológie batérií
Doprava a premávka
Robustné a bezpečné

Spoľahlivý, keď je to dôležité, ideálny pre:

 • Železničné systémy
 • letiská
Table with coffee, biros and a BENNING THYROTRONIC brochure in hand
THYROTRONIC

Usmerňovač pre stacionárne batériové systémy

 • Bezpečný
 • Spoľahlivý
 • Výkonný
TEBECHOP SE

Systémy usmerňovačov a meničov jednosmerného prúdu s modulárnou technológiou

 • škálovateľné, robustné a nákladovo efektívne
 • vhodné na riešenie priemyselných požiadaviek
Jedna kontaktná osoba pre celý projekt
BENNING – Jedna kontaktná osoba počas celého životného cyklu výrobku
 • Získate najhospodárnejšie riešenie a dlhodobo profitujete z priameho prepojenia na spoločnosť BENNING ako výrobcu.
 • Kvalita vyrobená v Nemecku
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Integrovaný systém riadenia
 • Riadenie kvality
 • Environmentálny manažment
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Downloads

Ďalšie podrobnosti o našich systémoch usmerňovačov THYROTRONIC

Možnosti
 • 10" dotykový displej
 • Prístroje s analógovým displejom
 • MODBUS, IEC 61850 a mnoho ďalších
 • Batériové skrine / rozvodné skrine
 • Interné a externé protismerné články
 • Externé skrinky na pripojenie batérií (voliteľné typy Ex-d / Ex-de)
 • Oddeľovacie diódy
 • Monitorovanie porúch uzemnenia
 • Paralelná prevádzka s a bez aktívneho rozdelenia záťaže
Prečo sa v systémoch usmerňovačov THYROTRONIC používa pohotovostná paralelná prevádzka?

Životnosť olovených a nikel-kadmiových akumulátorov možno maximalizovať, ak sú v pokoji v nabitom stave. Tento pokojný stav batérií sa dosiahne, keď usmerňovacia jednotka prevezme napájanie záťaže a batéria je zaťažená len v prípade výpadku siete alebo veľkého nárazového zaťaženia. Tento prevádzkový režim sa nazýva pohotovostná paralelná prevádzka.

V prípade výpadku sieťového napájania batériový systém prevezme napájanie pripojených záťaží bez prerušenia. Po obnovení sieťového napájania sa batéria automaticky dobije.

Aké charakteristiky nabíjania využíva usmerňovač?

Ak je batéria veľmi vybitá, usmerňovač najprv pracuje v I-vetve charakteristickej krivky IU, kde nabíjací prúd predstavuje rozdiel medzi menovitým prúdom usmerňovača a aktuálnym zaťažením.

Po dosiahnutí nastaveného výstupného napätia nastáva prechod na nabíjanie konštantným napätím (vetva U).

Zrýchlené nabíjanie sa dosiahne prepnutím charakteristickej krivky z plávajúceho nabíjania (napr. 2,23 V/Z pre olovené batérie) na nabíjanie (napr. 2,4 V/Z pre olovené batérie).

Po úplnom nabití batérie bude batéria stále odoberať plávajúci nabíjací prúd, ktorý sa pohybuje medzi 0,3 mA a 1 mA na 1 Ah kapacity batérie.

Ako sa správajú usmerňovače THYROTRONIC s ohľadom na výstupné napätie, sieťové napätie a kolísanie sieťovej frekvencie?

Výstupné napätie sa udržiava konštantné s odchýlkou ± 0,5 % v rozsahu zaťaženia od 0 % do 100 % prúdu jednotky.

Výkyvy sieťového napätia ± 10 % a výkyvy sieťovej frekvencie ± 5 % sú kompenzované.

Skúška obvodu batérie

Batériový obvod napájacieho systému sa môže testovať v nastavenom cykle. Túto funkciu možno aktivovať v ponuke. Na tento účel sa výstupné napätie usmerňovača zníži na nastaviteľnú hodnotu, napr. 1,9 V / článok na krátky čas. Tým sa batéria na krátky čas minimálne vybije.

Zároveň sa kontroluje napätie batérie. Ak zostane nad nastavenou hodnotou, obvod batérie je v poriadku. Ak klesne pod hraničnú hodnotu, zobrazí sa správa "Porucha obvodu batérie" a aktivuje sa LED dióda a spoločné alarmové relé.

Test kapacity batérie

Pri skúške kapacity batérie sa rovnako ako pri skúške obvodu batérie zníži výstupné napätie usmerňovača a batéria sa vybíja konštantným prúdom. Počas tohto testu sa zaznamenávajú časové krivky napätia a prúdu a porovnávajú sa s hodnotami uvedenými v technickom liste výrobcu. Výsledky tejto skúšky zahŕňajú zostávajúcu kapacitu batériového systému a výsledný údaj o zostávajúcej prevádzke pri aktuálnom zaťažení.
Ak sa počas tohto testu porušia nastavené okrajové parametre, príslušná LED dióda a kolektívne relé signalizujúce poruchu signalizujú chybný postup testu. Po ukončení testu sa jednotka usmerňovača automaticky prepne späť na nabíjanie alebo plávajúce nabíjanie.

Prípadne sa môže aktuálny stav batérie overiť čiastočným vybitím pri aktuálne použitom zaťažovacom prúde.

Kompenzácia odporu vedenia

Úbytok napätia na vedení medzi usmerňovačom a batériou možno kompenzovať zadaním dĺžky vedenia a prierezu vedenia. Tým sa zabezpečí, že batériový systém bude napájaný správnym napätím aj v prípade dlhých pripojovacích káblov batérie.

Programovateľná automatická nabíjačka

Ak napätie batérie klesne v dôsledku výpadku siete alebo inej okolnosti do takej miery, že jednotka usmerňovača pracuje v obmedzení prúdu dlhšie ako 30 sekúnd po začatí nabíjania, systém sa automaticky prepne na charakteristiku boost nabíjania. Po dosiahnutí nabíjacieho napätia (obmedzenia napätia) a poklese prúdu pod 90 % sa aktivuje časová úroveň. Po uplynutí nastaveného času (0 až 48 hodín) sa systém automaticky prepne späť na plávajúce nabíjanie.

Funkcia automatického nabíjania je nastaviteľná a možno ju aktivovať alebo deaktivovať podľa potreby.
Ručné zvýšenie nabíjania, ručné prepínanie a plávajúce nabíjanie možno kedykoľvek aktivovať na displeji jednotky.

Prepnutie na nabíjanie možno zablokovať externým kontaktom alebo pevnou prepojkou na riadiacej jednotke (napr. externým vodíkovým snímačom v priestore batérie).

Alternatívne sa ako voliteľná možnosť ponúka manuálny prepínač pre nabíjanie / plávajúce nabíjanie.

Vyrovnávacie nabíjanie / počiatočné nabíjanie

Vyrovnávacie nabíjanie je možné zapnúť na displeji. Na tento účel možno na displeji nastaviť hodnotu napätia a obmedzenie prúdu.
Upozorňujeme, že pred aktiváciou tohto prevádzkového režimu skontrolujte záťaže na nastavenú hodnotu napätia a v prípade potreby ich odpojte, aby nedošlo k ich poškodeniu vysokým napätím.

Po zapnutí vyrovnávacieho nabíjania sa spustí časovač, ktorý po uplynutí naprogramovaného času (0 - 48 hod.) automaticky prepne späť na plávajúce nabíjanie. Prepnutie na vyrovnávacie nabíjanie možno zablokovať externým kontaktom alebo pevnou prepojkou na regulátore.

Zdieľanie prúdu s paralelným pripojením

Pri paralelnom zapojení viacerých usmerňovačov v spojení s možnosťou paralelného chodu sa zaťaženie rozdeľuje symetricky na všetky zapojené a zapnuté usmerňovače.
Bez možnosti paralelného chodu je rozdelenie záťaže do značnej miery určené impedanciou vedenia.
Pri paralelne zapojených usmerňovačoch sa odporúča používať oddeľovacie diódy.

Spoločnosť BENNING je vaším kontaktom pre spoľahlivé usmerňovače a systémy jednosmerného napájania všetkých druhov napájané z batérie. Kontaktujte nás teraz.

Kontakt

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Thomas Wildhaber
tel

+41 44 805 75 76

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

UKR BENNING Power Electronics
Vasylkiv Bogdan
tel

+380445014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

UKR BENNING Power Electronics
Oleksii Sribnyi
tel

+380445014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia