ENERTRONIC I Collage průmyslová verze

USV ENERTRONIC I

 • Průmyslové provedení
 • Jednofázový a třífázový výstup
 • Robustní
 • Úsporný
Více informací ...
BENNING ENERTRONIC I Skříň a dotykový displej zblízka

Robustní systémová technologie

USV ENERTRONIC I – 10 až 500 kVA

Bezpečné zajištění provozu – i v případě poruchy nebo výpadku sítě

Využívání informačních a datových technologií a také stále více automatizovaných výrobních procesů s komplexními datovými sítěmi (Průmysl 4.0) vyžadují spolehlivé a bezporuchové napájení.

V určitých oblastech jsou kritické spotřebiče, vyžadující elektrické napětí nezávislé na poruchách veřejné sítě, např. petrochemické závody, rafinerie, elektrárny a rozvodny, procesní počítače, řídicí pracoviště, systémy SCADA K takovému napájení by měly být používány spolehlivé zdroje nepřerušitelného napájení (UPS).

Maximální bezpečnost a účinnost

UPS ENERTRONIC I splňuje nejvyšší klasifikaci UPS VFI SS 111 v souladu s IEC / EN 62040-3 a představuje nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti a hospodárnosti, a to na základě následujících vlastností:

 • Výkonové polovodičové součástky IGBT v usměrňovači a střídači
 • Vstupní účiník ≥ 0,99
 • Celkové harmonické zkreslení (THDi) < 5 %.
 • Vynikající regulační vlastnosti pro vysokou stabilitu napětí i při velkých změnách zátěže
 • Elektronický bypass (EUE) a vnitřní servisní bypass
 • Rozsáhlé signalizační a monitorovací funkce
Vysoký zkratový proud

Volitelně může být střídač navržen pro třífázový zkratový proud až 4× In (ENERTRONIC I 3-3: 1f 7× In, 3-f 4× In nebo ENERTRONIC I 3-1: 1-f 6× In). V závislosti na požadovaném výkonu může být pro tento účel nutné zvětšení rozměrů skříně.

Zlepšení kvality napětí a frekvence

Úkolem statického systému UPS není pouze neustále a bez přerušení napájet připojený spotřebič, ale také zajistit, aby napájení dosahovalo lepších hodnot napětí a frekvence v porovnání s distribuční sítí.

Škálovatelné a redundantní

Pro účely redundance nebo zvýšení výkonu lze paralelně propojit až 8 jednotek řady ENERTRONIC I. Systém pak pracuje s funkcí aktivního sdílení zátěže v aktivním a pasivním režimu Master.

UPS ENERTRONIC I – pro vyšší bezpečnost

Bohužel nelze vždy úplně zabránit výkyvům sítě, které vznikají díky vysokému zatížení, vlivem velkých odběratelů, hromadnými starty v době odběrových špiček nebo třeba následkem úderů blesků. To má za následek poklesy napětí, přepětí a přechodové jevy v distribuční síti.

Rozhodnete-li se pro UPS systém BENNING, vybíráte si vysoce kvalitní produkt od jednoho z předních světových výrobců střídavých a stejnosměrných napájecích zdrojů.

Vyvinutý pro průmyslové požadavky

Průmyslové závody
Spolehlivý a ekonomický
 • Klasifikaci UPS VFI SS 111 v souladu s IEC / EN 62040-3
 • Vynikající regulační vlastnosti pro vysokou stabilitu napětí i při velkých změnách zátěže
 • Ochrana procesní počítače a systémy SCADA
Dodavatelé energie a provozovatelé sítí
Napájecí stožár systému UPS v modré barvě
Zajištění stability sítě a bezpečnosti dodávek pomocí systému UPS pro kritické procesy
 • provozně bezpečný a spolehlivý
 • Rozsáhlé signalizační a monitorovací funkce
 • ideální pro použití v elektrárny a rozvodny (řídicí pracoviště, systémy SCADA)
Petrochemické závody a rafinérie
Průmyslový komplex Yokkaichi, noční pohled na továrnu
Pro náročné požadavky, vyrobeno z robustních komponentů
 • Výkonové polovodičové součástky IGBT v usměrňovači a střídači
 • Elektronický bypass (EUE) a vnitřní servisní bypass
 • Rozsáhlé signalizační a monitorovací funkce
Data/IT
Pracovník sedí před ovládacím panelem IT
UPS ENERTRONIC I splňuje nejvyšší klasifikaci UPS VFI SS 111 v souladu s IEC / EN 62040-3 a představuje nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti, hospodárnosti a vynikající stabilitu napětí, např. pro:
 • řídicí pracoviště
 • procesní počítače
 • systémy SCADA
Doprava a provoz
Spolehlivé, když na tom záleží, ideální pro bezpečné napájení řídicích místností a systémů SCADA
 • Vynikající regulační vlastnosti pro vysokou stabilitu napětí i při velkých změnách zátěže
 • Elektronický bypass (EUE) a vnitřní servisní bypass
 • Rozsáhlé signalizační a monitorovací funkce
UPS ENERTRONIC I brožura na stole s kávou a perem BENNING
Nepřerušitelný zdroj napájení s jednofázovým a třífázovým výstupem, ideální např. pro:
 • petrochemické závody, rafinerie
 • elektrárny a rozvodny
 • procesní počítače, řídicí pracoviště, systémy SCADA

Vyrobeno z robustních a spolehlivých komponentů

Koláž systémů UPS - ropa a plyn

V běžném provozu je spotřebič napájen přes vstupní transformátor, usměrňovač, střídač a výstupní transformátor.

Moderní výkonová elektronika pro hospodárný provoz

Usměrňovač

Polovodičový usměrňovací můstek IGBT
Usměrňovač se skládá z usměrňovacího můstku IGBT s korekcí účiníku (účiník = 1), který převádí třífázové napájecí napětí na regulované stejnosměrné napětí pro napájení střídače. Současně je připojená baterie, kterou systém neustále udržuje v optimálním stavu nabití.

Zpoždění zapnutí s pozvolným rozběhem
Usměrňovač je vybaven funkcí zpožděného zapnutí zapnutí s pozvolným rozběhem pro navyšování náběhového proudu po výpadku sítě. Při opětovném zapnutí paralelních systémů se automaticky aktivuje funkce zpožděného zapnutí, aby se omezil náběhový proud.

Omezení nabíjecího proudu a napětí
Usměrňovač má omezení nabíjecího proudu a napětí nastavené podle specifikací výrobce baterií. Volitelně lze přidat také teplotní kompenzaci nabíjecí křivky.

Tyristorový usměrňovač (SCR) volitelně
Místo usměrňovače IGBT lze volitelně instalovat tyristorový usměrňovač (SCR). V závislosti na požadovaném THDi, může být nutné použít dodatečné vstupní filtry.

Střídač

Řízení šířky impulzu s optimalizovanou sinusovkou
Ve střídači se stejnosměrné napětí mění na střídavé jednofázové (ENERTRONIC I 3-1) nebo třífázové (ENERTRONIC I 3-3) pomocí sinusově optimalizované pulzně šířkové modulace přes polovodiče IGBT a výstupní oddělovací transformátor.

Vynikající dynamické chování při změnách zatížení
Díky vysoké spínací frekvenci a optimálnímu řízení šířky pulzu je dosaženo velmi dobré účinnosti a velmi nízkého činitele zkreslení, jak při nelineární zátěži, tak při částečném zatížení. Zároveň to dává vynikající dynamické vlastnosti při změnách zátěže.

Monitorování baterie a automatické přepínání
V případě výpadku nebo poruchy sítě se automaticky použije baterie připojená ke stejnosměrnému vstupu, aby nedošlo k přerušení napájení. Pokud se blíží vybití baterie, vydá systém hlášení. Mělo-li by dojít k hlubokému vybití baterie, střídač se automaticky vypne, přičemž krátce před dosažením konce vybíjení vydá systém další hlášení.

Automatické přepnutí zátěže na bypassovou síť nebo odpovídající náhradní napájecí systém se uskuteční, když již není zaručeno napájení střídačem v rámci nastavených tolerancí.

Elektronický bypass (EUE)

Různé možnosti přepínání
EUE umožňuje přepnout zátěž na síťové napájení (bypassovou síť) bez přerušení – při dodržení stanovených tolerancí. Přepnutí lze provést automaticky řídicím signálem nebo ručně pomocí tlačítka.

Bezpečný provoz a funkčnost
Monitoring je autonomní a zabraňuje chybnému provozu systému i nelogickému přepínání funkcí EUE. Například jakékoliv přepnutí bez přerušení, ať už automatické nebo ruční, je možné pouze tehdy, pokud jsou napětí, frekvence a sled fází střídače synchronizovány s bypassovou sítí. Odchylky síťové frekvence, které jsou mimo stanovené tolerance, způsobí zablokování přepnutí nebo v případě poruchy střídače způsobí přepnutí s přerušením.

EUE se skládá ze statické, mikroprocesorem řízené a antipa¬ralelní tyristorové sady v síťovém bypassu. Ten v případě odpovídající odchylky výstupního napětí od nastavených hodnot automaticky a bez přerušení přepne připojenou zátěž na napájení ze sítě. Pokud dojde k přetížení nebo zkratu, automaticky přepne zátěž zpět na střídač a běží opět v normálním provozu.

Servisní ruční bypass

Servisní ruční bypass
Systém UPS je vybaven servisním bypassem pro údržbu (manuální bypass) s ručním ovládáním. Spotřebič je pak napájen přímo z elektrické sítě. Díky volitelné externí skříni s ručním bypassem lze celý systém UPS odpojit od sítě, např. pro účely pravidelné údržby.

Systém vzdáleného monitorování MCU 3000

BENNING ENERTRONIC I touchdisplay
Moderní 10” dotykový displej s intuitivním ovládáním díky uživatelskému rozhraní optimalizovanému společností BENNING

Dotyková obrazovka

 • Grafické rozhraní se zobrazením toku energie a stavu systému
 • Podpora všech běžných jazyků
 • Monitor událostí až pro 8000 záznamů. Kompletní záznam data, času a zprávy v prostém textu
 • Možnost konfigurace podle požadavků zákazníka
 • Nastavení funkcí dálkového ovládání i přizpůsobení provozních parametrů

Lze paralelně propojit s Group-Connectorem

Pro účely redundance nebo zvýšení výkonu lze paralelně propojit až 8 jednotek řady ENERTRONIC I. Systém pak pracuje s funkcí aktivního sdílení zátěže v aktivním a pasivním režimu Master.

Group-connector umožňuje provozovat dva systémy UPS samostatně nebo paralelně. Pokud je paralelní provoz s dělenou zátěží realizován pomocí Group-Connectoru na dvou sběrnicích, je možné za provozu monitorovat polohu Group-Connectoru prostřednictvím pomocného kontaktu.

Když je Group-Connector sepnutý, zátěž je rozdělena mezi oba systémy UPS, když je Group-Connector rozepnutý systémy UPS napájí příslušnou připojenou sekci. Tím je vždy zajištěno bezpečné napájení zátěže.

UPS ENERTRONIC I 40 kVA a UPS ENERTRONIC I 120 kVA v jedné řadě
UPS ENERTRONIC I 40 kVA a UPS ENERTRONIC I 120 kVA
ENERTRONIC modular SE

Systémy UPS s vysokou dostupností a modulární zásuvnou technologií

 • Škálovatelné (pay as you grow)
 • Maximální dostupnost pro kritické procesní aplikace
Jedna kontaktní osoba po celou dobu
BENNING – Jedna kontaktní osoba po celou dobu životního cyklu
 • Získáte nejhospodárnější řešení a dlouhodobě budete těžit z přímého spojení se společností BENNING coby výrobcem.
 • Kvalita vyrobená v Německu
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Integrovaný systém řízení
 • Řízení kvality
 • Environmentální management
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Downloads

Žádost o kontakt

Pokud potřebujete pomoci s výběrem vhodného produktu nebo máte další otázky, poradíme vám - zavolejte nám nebo napište e-mail:

Podrobné informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Prosím sečtěte 8 a 8.
Skříňka BENNING ENERTRONIC I a dotykový displej zblízka

BENNING - Váš kontakt pro systémy UPS, průmyslové systémy UPS a zdroje nepřerušitelného napájení. Pokud si chcete zakoupit jeden nebo více systémů UPS, kontaktujte nás! Využijte výhod moderní výkonové elektroniky a flexibilní škálovatelnosti, jakož i našeho všestranného servisu a kvality našich systémů UPS "Made in Germany".

Ansprechpartner

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia