USV ENERTRONIC I

 • Průmyslové provedení
 • Jednofázový a třífázový výstup
 • Robustní
 • Úsporný
Více informací ...

Robustní systémová technologie

USV ENERTRONIC I – 10 až 500 kVA

Bezpečné zajištění provozu – i v případě poruchy nebo výpadku sítě

Využívání informačních a datových technologií a také stále více automatizovaných výrobních procesů s komplexními datovými sítěmi (Průmysl 4.0) vyžadují spolehlivé a bezporuchové napájení.

V určitých oblastech jsou kritické spotřebiče, vyžadující elektrické napětí nezávislé na poruchách veřejné sítě, např. petrochemické závody, rafinerie, elektrárny a rozvodny, procesní počítače, řídicí pracoviště, systémy SCADA K takovému napájení by měly být používány spolehlivé zdroje nepřerušitelného napájení (UPS).

Maximální bezpečnost a účinnost

UPS ENERTRONIC I splňuje nejvyšší klasifikaci UPS VFI SS 111 v souladu s IEC / EN 62040-3 a představuje nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti a hospodárnosti, a to na základě následujících vlastností:

 • Výkonové polovodičové součástky IGBT v usměrňovači a střídači
 • Vstupní účiník ≥ 0,99
 • Celkové harmonické zkreslení (THDi) < 5 %.
 • Vynikající regulační vlastnosti pro vysokou stabilitu napětí i při velkých změnách zátěže
 • Elektronický bypass (EUE) a vnitřní servisní bypass
 • Rozsáhlé signalizační a monitorovací funkce
Vysoký zkratový proud

Volitelně může být střídač navržen pro třífázový zkratový proud až 4× In (ENERTRONIC I 3-3: 1f 7× In, 3-f 4× In nebo ENERTRONIC I 3-1: 1-f 6× In). V závislosti na požadovaném výkonu může být pro tento účel nutné zvětšení rozměrů skříně.

Zlepšení kvality napětí a frekvence

Úkolem statického systému UPS není pouze neustále a bez přerušení napájet připojený spotřebič, ale také zajistit, aby napájení dosahovalo lepších hodnot napětí a frekvence v porovnání s distribuční sítí.

Škálovatelné a redundantní

Pro účely redundance nebo zvýšení výkonu lze paralelně propojit až 8 jednotek řady ENERTRONIC I. Systém pak pracuje s funkcí aktivního sdílení zátěže v aktivním a pasivním režimu Master.

UPS ENERTRONIC I – pro vyšší bezpečnost

Bohužel nelze vždy úplně zabránit výkyvům sítě, které vznikají díky vysokému zatížení, vlivem velkých odběratelů, hromadnými starty v době odběrových špiček nebo třeba následkem úderů blesků. To má za následek poklesy napětí, přepětí a přechodové jevy v distribuční síti.

Rozhodnete-li se pro UPS systém BENNING, vybíráte si vysoce kvalitní produkt od jednoho z předních světových výrobců střídavých a stejnosměrných napájecích zdrojů.

Vyvinutý pro průmyslové požadavky

Průmyslové závody
Spolehlivý a ekonomický
 • Klasifikaci UPS VFI SS 111 v souladu s IEC / EN 62040-3
 • Vynikající regulační vlastnosti pro vysokou stabilitu napětí i při velkých změnách zátěže
 • Ochrana procesní počítače a systémy SCADA
Dodavatelé energie a provozovatelé sítí
Napájecí stožár systému UPS v modré barvě
Zajištění stability sítě a bezpečnosti dodávek pomocí systému UPS pro kritické procesy
 • provozně bezpečný a spolehlivý
 • Rozsáhlé signalizační a monitorovací funkce
 • ideální pro použití v elektrárny a rozvodny (řídicí pracoviště, systémy SCADA)
Petrochemické závody a rafinérie
Průmyslový komplex Yokkaichi, noční pohled na továrnu
Pro náročné požadavky, vyrobeno z robustních komponentů
 • Výkonové polovodičové součástky IGBT v usměrňovači a střídači
 • Elektronický bypass (EUE) a vnitřní servisní bypass
 • Rozsáhlé signalizační a monitorovací funkce
Data/IT
Pracovník sedí před ovládacím panelem IT
UPS ENERTRONIC I splňuje nejvyšší klasifikaci UPS VFI SS 111 v souladu s IEC / EN 62040-3 a představuje nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti, hospodárnosti a vynikající stabilitu napětí, např. pro:
 • řídicí pracoviště
 • procesní počítače
 • systémy SCADA
Doprava a provoz
Spolehlivé, když na tom záleží, ideální pro bezpečné napájení řídicích místností a systémů SCADA
 • Vynikající regulační vlastnosti pro vysokou stabilitu napětí i při velkých změnách zátěže
 • Elektronický bypass (EUE) a vnitřní servisní bypass
 • Rozsáhlé signalizační a monitorovací funkce
UPS ENERTRONIC I brožura na stole s kávou a perem BENNING
Nepřerušitelný zdroj napájení s jednofázovým a třífázovým výstupem, ideální např. pro:
 • petrochemické závody, rafinerie
 • elektrárny a rozvodny
 • procesní počítače, řídicí pracoviště, systémy SCADA

Vyrobeno z robustních a spolehlivých komponentů

Koláž systémů UPS - ropa a plyn

V běžném provozu je spotřebič napájen přes vstupní transformátor, usměrňovač, střídač a výstupní transformátor.

Moderní výkonová elektronika pro hospodárný provoz

Usměrňovač

Polovodičový usměrňovací můstek IGBT
Usměrňovač se skládá z usměrňovacího můstku IGBT s korekcí účiníku (účiník = 1), který převádí třífázové napájecí napětí na regulované stejnosměrné napětí pro napájení střídače. Současně je připojená baterie, kterou systém neustále udržuje v optimálním stavu nabití.

Zpoždění zapnutí s pozvolným rozběhem
Usměrňovač je vybaven funkcí zpožděného zapnutí zapnutí s pozvolným rozběhem pro navyšování náběhového proudu po výpadku sítě. Při opětovném zapnutí paralelních systémů se automaticky aktivuje funkce zpožděného zapnutí, aby se omezil náběhový proud.

Omezení nabíjecího proudu a napětí
Usměrňovač má omezení nabíjecího proudu a napětí nastavené podle specifikací výrobce baterií. Volitelně lze přidat také teplotní kompenzaci nabíjecí křivky.

Tyristorový usměrňovač (SCR) volitelně
Místo usměrňovače IGBT lze volitelně instalovat tyristorový usměrňovač (SCR). V závislosti na požadovaném THDi, může být nutné použít dodatečné vstupní filtry.

Střídač

Řízení šířky impulzu s optimalizovanou sinusovkou
Ve střídači se stejnosměrné napětí mění na střídavé jednofázové (ENERTRONIC I 3-1) nebo třífázové (ENERTRONIC I 3-3) pomocí sinusově optimalizované pulzně šířkové modulace přes polovodiče IGBT a výstupní oddělovací transformátor.

Vynikající dynamické chování při změnách zatížení
Díky vysoké spínací frekvenci a optimálnímu řízení šířky pulzu je dosaženo velmi dobré účinnosti a velmi nízkého činitele zkreslení, jak při nelineární zátěži, tak při částečném zatížení. Zároveň to dává vynikající dynamické vlastnosti při změnách zátěže.

Monitorování baterie a automatické přepínání
V případě výpadku nebo poruchy sítě se automaticky použije baterie připojená ke stejnosměrnému vstupu, aby nedošlo k přerušení napájení. Pokud se blíží vybití baterie, vydá systém hlášení. Mělo-li by dojít k hlubokému vybití baterie, střídač se automaticky vypne, přičemž krátce před dosažením konce vybíjení vydá systém další hlášení.

Automatické přepnutí zátěže na bypassovou síť nebo odpovídající náhradní napájecí systém se uskuteční, když již není zaručeno napájení střídačem v rámci nastavených tolerancí.

Elektronický bypass (EUE)

Různé možnosti přepínání
EUE umožňuje přepnout zátěž na síťové napájení (bypassovou síť) bez přerušení – při dodržení stanovených tolerancí. Přepnutí lze provést automaticky řídicím signálem nebo ručně pomocí tlačítka.

Bezpečný provoz a funkčnost
Monitoring je autonomní a zabraňuje chybnému provozu systému i nelogickému přepínání funkcí EUE. Například jakékoliv přepnutí bez přerušení, ať už automatické nebo ruční, je možné pouze tehdy, pokud jsou napětí, frekvence a sled fází střídače synchronizovány s bypassovou sítí. Odchylky síťové frekvence, které jsou mimo stanovené tolerance, způsobí zablokování přepnutí nebo v případě poruchy střídače způsobí přepnutí s přerušením.

EUE se skládá ze statické, mikroprocesorem řízené a antipa¬ralelní tyristorové sady v síťovém bypassu. Ten v případě odpovídající odchylky výstupního napětí od nastavených hodnot automaticky a bez přerušení přepne připojenou zátěž na napájení ze sítě. Pokud dojde k přetížení nebo zkratu, automaticky přepne zátěž zpět na střídač a běží opět v normálním provozu.

Servisní ruční bypass

Servisní ruční bypass
Systém UPS je vybaven servisním bypassem pro údržbu (manuální bypass) s ručním ovládáním. Spotřebič je pak napájen přímo z elektrické sítě. Díky volitelné externí skříni s ručním bypassem lze celý systém UPS odpojit od sítě, např. pro účely pravidelné údržby.

Systém vzdáleného monitorování MCU 3000

BENNING ENERTRONIC I touchdisplay
Moderní 10” dotykový displej s intuitivním ovládáním díky uživatelskému rozhraní optimalizovanému společností BENNING

Dotyková obrazovka

 • Grafické rozhraní se zobrazením toku energie a stavu systému
 • Podpora všech běžných jazyků
 • Monitor událostí až pro 8000 záznamů. Kompletní záznam data, času a zprávy v prostém textu
 • Možnost konfigurace podle požadavků zákazníka
 • Nastavení funkcí dálkového ovládání i přizpůsobení provozních parametrů

Lze paralelně propojit s Group-Connectorem

Pro účely redundance nebo zvýšení výkonu lze paralelně propojit až 8 jednotek řady ENERTRONIC I. Systém pak pracuje s funkcí aktivního sdílení zátěže v aktivním a pasivním režimu Master.

Group-connector umožňuje provozovat dva systémy UPS samostatně nebo paralelně. Pokud je paralelní provoz s dělenou zátěží realizován pomocí Group-Connectoru na dvou sběrnicích, je možné za provozu monitorovat polohu Group-Connectoru prostřednictvím pomocného kontaktu.

Když je Group-Connector sepnutý, zátěž je rozdělena mezi oba systémy UPS, když je Group-Connector rozepnutý systémy UPS napájí příslušnou připojenou sekci. Tím je vždy zajištěno bezpečné napájení zátěže.

UPS ENERTRONIC I 40 kVA a UPS ENERTRONIC I 120 kVA v jedné řadě
UPS ENERTRONIC I 40 kVA a UPS ENERTRONIC I 120 kVA
ENERTRONIC modular SE

Systémy UPS s vysokou dostupností a modulární zásuvnou technologií

 • Škálovatelné (pay as you grow)
 • Maximální dostupnost pro kritické procesní aplikace
Jedna kontaktní osoba po celou dobu
BENNING – Jedna kontaktní osoba po celou dobu životního cyklu
 • Získáte nejhospodárnější řešení a dlouhodobě budete těžit z přímého spojení se společností BENNING coby výrobcem.
 • Kvalita vyrobená v Německu
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Integrovaný systém řízení
 • Řízení kvality
 • Environmentální management
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Downloads

Žádost o kontakt

Pokud potřebujete pomoci s výběrem vhodného produktu nebo máte další otázky, poradíme vám - zavolejte nám nebo napište e-mail:

Podrobné informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Prosím sečtěte 9 a 4.
Skříňka BENNING ENERTRONIC I a dotykový displej zblízka

BENNING - Váš kontakt pro systémy UPS, průmyslové systémy UPS a zdroje nepřerušitelného napájení. Pokud si chcete zakoupit jeden nebo více systémů UPS, kontaktujte nás! Využijte výhod moderní výkonové elektroniky a flexibilní škálovatelnosti, jakož i našeho všestranného servisu a kvality našich systémů UPS "Made in Germany".

Ansprechpartner

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic