Εκπαίδευση / Εξειδίκευση

Training / Product Training

Ασφαλής λειτουργία μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης

Το κέντρο εκπαίδευσης της BENNING  προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία σεμιναρίων κατάρτισης με στόχο την εξασφάλιση λειτουργίας υψηλής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο την λεπτομερή παρουσίαση των προϊόντων μας μέσω του προσωπικού πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών/συντήρησης παγκοσμίως, αλλά παράλληλα και την εκπαίδευση των πελατών μας.

Η ανταλλαγή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων αποτελεί τη βάση για τον ασφαλή χειρισμό των προϊόντων της BENNING. Ανάλογα με το επίπεδο δεξιοτήτων των ατόμων που πρόκειται να εκπαιδευτούν, το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:

  • Εκκίνηση μηχανήματος και σωστή σωστή λειτουργία
  • ακριβής  περιγραφή βλάβης
  • εξάλειψη σφαλμάτων ήσσονος σημασίας

Εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται για τα παρακάτω προϊόντα της BENNING:

Επιπρόσθετα, προσφέρουμε ατομικά και εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης για όσους πελάτες μας το επιθυμούν.

Λεπτομερή έγγραφα-εγχειρίδια οδηγιών

Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχουμε στον πελάτη λεπτομερή εγχειρίδια οδηγιών τα οποία του επιτρέπουν την άμεση εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Τα   έγγραφα είναι διαθέσιμα στα Γερμανικά και στα Αγγλικά. Συμπεριλαμβάνουν βασικές πληροφορίες και  φύλλα δεδομένων σχετικά με τις επιμέρους συσκευές όπως π.χ.  λειτουργικές περιγραφές, διαγράμματα κυκλώματος και λεπτομερείς οδηγίες που παρέχουν βήμα προς βήμα πληροφορίες-οδηγίες για το προσωπικό συντήρησης των συσκευών.

Περισσότερες πληροφορίες

Φυλλάδια

Η επαφή σας