IMS – Integrovaný Management System

EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN ISO 50001:2011, SCC(P)-Standard

IMS Logo

Nachádzate sa tu:

Integrovaný systém riadenia, riadenia akosti, environmentálny manažment, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Jasné a jednoznačné popisy procesov sú nevyhnutné pre návrh a realizáciu produktov a služieb. Vytvárajú transparentnosť a upravujú zodpovednosť. Všetky procesy a zodpovednosti sú definované a zdokumentované a ich priebežné sledovanie a zabezpečovanie je riadené podľa IMS ( integrovaný manažérsky systém ).

Riadenie akosti

Zabezpečenie kvality vo všetkých fázach projektu a výroby

S cieľom poskytnúť našim zákazníkom riešenia šité na mieru, ktoré spĺňajú ich individuálne požiadavky a potreby, a sú predpokladom spokojnosti zákazníkov, má kvalita našich výrobkov a služieb najvyššiu prioritu.

 

Pre zaistenie vysokej kvality je skúsený tím zamestnancov v oblasti riadenia akosti zodpovedný za definovanie, koordináciu a dodržiavanie optimalizovaného procesu v každej fáze projektu a výroby od rozvoja konceptu až po konštrukciu a dizajn výrobkov, výrobou a skúšaním, až do dodania zákazníkovi a v prípade potreby i uvedením našich výrobkov do prevádzky.

 

Integrated Management System - Icon
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, SCCp, KTA 1401

Kvalitný štandard ISO 9001

Certifikácia podľa EN ISO 9001:2015 je okrem iného potvrdením vysokej kvality našich výrobkov a služieb. Naše aktivity sú prioritne zamerané na zákazníka. Úspešná interakcia procesov a neustále zlepšovanie a optimalizácia týchto procesov sú základnými požiadavkami tejto normy kvality.

Environmentálny manažment

Environmentálna certifikácia podľa ISO 14001 a ISO 50001

Naša spoločnosť je certifikovaná podľa EN ISO 14001:2015 a EN ISO 50001:2011. Dôsledná práca v oblasti životného prostredia a energetického manažmentu zabezpečuje, že naše výrobky, systémy a procesy sa priebežne zlepšujú, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a šetrné využívanie zdrojov.

Zvyšovanie energetickej účinnosti a znižovanie objemov a hmotnosti – to sú niektoré z opatrení , ktoré sú mimoriadne dôležité pri vývoji nových systémov napájania a nabíjacích zariadení. Vysoko účinné zariadenia znižujú prevádzkové náklady - menšie a ľahšie zariadenia znižujú náklady na materiál a recykláciu a náklady na prepravu a inštaláciu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Rozširovanie vedomia o bezpečnosti

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov sú mimoriadne dôležité vo všetkých oblastiach spoločnosti. Potenciálne riziká sú nepretržite skúmané a analyzované útvarom bezpečnosti práce, aby sa predchádzalo nehodám. Naši zamestnanci absolvujú školenia v pravidelných intervaloch, čo je súčasťou štandardu BENNING. Niekoľko pracovníkov v oblasti bezpečnosti a firemný lekár tiež poskytuje pomoc pri poradenstve a odovzdávaní informácií v oblasti bezpečnosti práce.

Externé montážne skupiny sú tiež certifikované v súlade s normou SCC (P), aby sme uľahčili spoluprácu s našimi zákazníkmi v tejto oblasti.

Ďalšie informácie

Brožúry
Certifikáty