BENNING İlkeleri

Buradasınız:

BENNING İlkeleri

önsöz

Tüm şirketlerin hem devlet hem de faaliyet gösterdiği sosyal çevrenin çerçeve şartlarına uyum zorunluluğu vardır. Hızla değişen bir dünyada ve giderek artan rekabet baskısı ile, kendisi ve şirkete emanet edilen çalışanlar için net referans noktaları bulmak giderek daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Bu sebeple ve mevcut Davranış Kuralları aracılığıyla hem yönetici hem de çalışanlar için kanunlara ve standartlara dayalı zorunlu genel davranış ilkelerini (mevcut "Davranış Kuralları") oluşturmak ve uygulamak istiyoruz.

Bu Davranış Kuralları ile, temel tutumumuzu belgelemek ve ticari hedeflerimizi formüle etmek ve bunları uygulamaya koymak açısından genel olarak bağlayıcı kurallar tanımlamak istiyoruz.

Bu temel ilkeler yönetim çalışmalarımızı belirleyecektir.

 

1 Uygulama Kapsamı

İşbu Davranış Kuralları, BENNING şirketinin tüm çalışanları için geçerlidir. BENNING'in Almanya'da ve yurtdışındaki yönetici çalışanları için özel bir bağlayıcı yükümlülük olacaktır.

Bu Davranış Kurallarına uyum tedarikçilerimize ve katma değer zincirinin diğer üyelerine, kendi çerçeve ve eylem kapsamlarını tanımak ve kabul etmek için de desteklenecektir.

 

2 Kurumsal İlkeler

Eylemin temel amacı, mümkün olan en fazla sayıda kişi için yeterli ücretle güvenli yüksek kaliteli istihdam pozisyonları sağlamaktır. Bu nedenle, şirketimizin varlığının, sağlığının ve başarısının korunması ve geliştirilmesi tüm faaliyetlerin ana hedefidir.

Ekonomik bölgede yaşayan insanlara, ilgili topluluklarda ve ülkelerde yaşayan insanlara yönelik sosyopolitik yükümlülükleri yerine getirmek ve iş yaptığımız ülkelerde yaşayan insanlara karşı olan yükümlülükleri yerine getirmek istiyoruz. Adil rekabet kurallarının yanı sıra meşru ve tanınmış ticari uygulamaları takip edeceğiz. İlgili BM Sözleşmesinde1 belirtilen yolsuzluk ve rüşvetin yanı sıra şirket içindeki konumundan yararlanarak haksız avantajların kabul edilmesini reddediyoruz.

Yasal koşulların ve standartların spesifikasyonlarının yanı sıra müşterilerimizin beklentileri ve çıkarları hem hedeflerimiz hem de yönergelerimiz olacaktır. BENNING'in kurumsal felsefesini uygulamaya koyma, iş güvenliği ve sağlığı, çevre koruma ve sağlanan ürünlerin ve hizmetlerin kalitesine kesinlikle öncelik verilecektir.

 

3 Çalışan Haklarına Saygı Gösterme

Tüm şirket düzeyinde motive olmuş personel, başarılı ürünlerimizin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, bireysel çalışanın hak ve haysiyetine saygı gösterilmesi her zaman en üst düzeyde ön planda tutulacaktır. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Sözleşmesinde belirtilen insan hakları2 her zaman eylemimizin temelini oluşturacaktır. Buna şunlar dahildir:

 • Zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin yasaklanması;
 • yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yeterli ücret;
 • çalışanların fiziksel, psikolojik ve cinsel tacizden korunması;
 • Tüm çalışanlara ayrımcı muamele yapılmamaktadır;
 • istihdam haklarına saygı.

 

İnsan haklarının yanı sıra, tüm çalışanların güvenliği de son derece ciddiye alınacaktır. Buna şunlar dahildir:

 • tehlike kaynaklarını ortadan kaldırarak ve belirli kaza önleme yönetmeliklerine uyarak iş güvenliği;
 • Çalışanların güvenli çalışma ve davranış konusunda düzenli olarak eğitilmesi;
 • izin verilen azami çalışma saatleri ile ilgili olarak çalışma standartlarına uyulması.

 

4 Müşteri Hizmetleri

Müşterilerin yatırım ve satın alımlarla ilgili kararları, ekonomik faaliyetlerimizi takip etmemizi sağlayan ön şarttır. Müşteriler, yalnızca ihtiyaçları karşılandığı sürece ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgileneceklerdir. Bunun başarılması için, müşterilerimizin memnuniyetinin en önemli kalite kriterimiz olduğunu kabul etmeliyiz. Müşterilerin ihtiyaçları / beklentileri ile tarafımızca sağlanan ürün ve hizmetler arasında mümkün olan en iyi yazışmayı gerçekleştirmek için gayret göstereceğiz.

Uzun vadede rekabetçi kalabilmek için faaliyetlerimize maliyetlerle ilgili iş boyutlarına göre başlayacağız. Bununla birlikte, uygulanabilir kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde daha maliyetli üretime ve hizmetlere ilişkin tam potansiyele dokunacağız.

 

5 Kalite

Arzumuz BENNING şirketinin hem kalite hem de eşanlamlı olmasıdır. Bunun için, ilgili olan herkes görev ve sorumluluklarını mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmelidir. Kaliteye çabalarken hiçbir şey şansa bırakılamaz. Bu nedenle, ürünlerimizin ve çalışma süreçlerimizin geliştirilmesi için her zaman teknolojinin en son durumunu ve mevcut bilim durumunu temel alacağız.
Ayrıca, dikkatimizi en yeni teknolojilere çevirerek kalite fikrinin tüm yönleriyle entegre olmasını sağlıyoruz; Ürün geliştirme, ürünün gerçekleştirilmesi ve ürünün pratik uygulamasının izlenmesi.

EN ISO-9001 ve -14001 standartlarının yanı sıra, ürün güvenliği ve proses güvenilirliği ile ilgili olarak her zaman kesin olarak belirlenmiş kalite standartları ve mühendislik standartlarına uyacağız.

 

6 Çevresel Sorumluluk

Çevreye yönelik endüstriyel üretim organizasyonu olarak sorumluluklarımızı kabul ediyoruz. Bu nedenle şunları yapacağız:

 • Ürünlerimizin üretimi sırasında (doğal) kaynakların korunmasını daha da geliştirir;
 • Ürünlerimizin gelişimi sırasında maksimum enerji verimliliğine dikkat et;
 • Temiz ve kirletilmemiş bir çevreyi elde etmek ve muhafaza etmek ve kullanılan tehlikeli madde miktarını sürekli olarak azaltmak için planlama ve hazırlık aşamasında çalışmak;
 • Bir yönetim sorumluluğu ve yükümlülüğü olarak iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetimini anlamak ve kabul etmek.

 

7 İletişim ve Veri Güvenliği

Hem dahili olarak çalışanlar ve üstleri arasında hem de harici olarak ortaklık temelinde açık bir iletişim için gayret gösteriyoruz. Müşteriler, tedarikçiler veya kamu yetkilileri ile. Bununla birlikte, ortaklarımızın şirket sırları ve ticaret bilgileriyle ilgili olarak gizlilik kurallarına sıkıca uyacağız. Belgeler ve veriler kilitli ve anahtar altında tutulacaktır.

Şirket içinde kazanılan bilgi ve tecrübe, şirketin menfaatlerine aykırı veya mümkün olan rakiplerin şirket üyeleri tarafından veya üçüncü taraflar tarafından erişilebilir hale getirilmesi için istismar edilemez.

§5 BDSG (Alman Federal Veri Koruma Yasası) ile uyumlu yükümlülükler, ilgili kişisel yasal bilgilerin ifşa edilmesinin bir parçası olmadıkça korunan kişisel verilerin ifşa edilmesine veya kullanılmasına veya üçüncü kişilere açık hale getirilmesine izin verilmesi de dahil olmak üzere gözlemlenecektir.

 

8 Uygulama ve Yürürlüğe koyma

İşbu Davranış Kurallarının Kurumsal Yönetim tarafından onaylanmasının ardından, BENNING şirketinin tüm çalışanları, bu Davranış Kurallarında belirtilen ilke ve değerleri sürekli olarak uygulamak ve uygulamak için her türlü uygun ve makul davranmakla yükümlüdür. Herhangi bir meşru talebin üçüncü şahıslara karşı gerekli önlemleri açıklamasına izin verilir, böylece bu tedbirlere uymanın prensipte nasıl sağlanacağı belirgindir.

1UN Yolsuzluğa Karşı Sözleşme (2003)

2UN Karar 217 A III (1948)