BENNING Uppförandekod

Du är her:

BENNING Uppförandekod

Inledning

Alla företag har den grundläggande skyldigheten att anpassa sig till villkoren ställda av både stat och social miljö som det verkar i och för. I en snabbt föränderlig värld och med allt större konkurrenstryck blir det allt svårare att hitta tydliga referenspunkter för företaget och för de anställda. Av denna anledning vill vi för chefer och anställda skapa och tillämpa bindande regler (uppförandekoden) i enlighet med gällande lagar och regler.

Med hjälp av denna uppförandekod vill vi dokumentera vår grundläggande attityd och definiera generellt bindande regler för oss när det gäller att formulera våra affärsmål och att genomföra dem.

Dessa grundläggande principer skall styra vårt ledningsarbete.

1 Tillämpningsområde

Denna uppförandekod gäller för alla anställda inom BENNING och för våra chefer skall det vara en bindande förpliktelse att leva efter denna.

Våra leverantörer och övriga aktörer i värdekedjan skall inom tillämpliga ramar agera i överensstämmelse med denna uppförandekod

2 Företagsfilosofi

Vårt mål är att garantera så många som möjligt säkra och bra arbeten med en rättvis inkomst. Därför är säkerheten och främjandet av bolagets existens, välbefinnande och framgång det översta målet för hela företagets verksamhet.

Vi skall respektera de sociopolitiska skyldigheterna gentemot människor i vårt ekonomiska område, berörda samhällen och länder, samt för människor i alla de länder där vi är verksamma. Vi strävar efter ärliga och erkända affärsmetoder och rättvis konkurrens. Vi motsätter oss korruption och mutor enligt vad som anges i FN-konvention 1, likväl som vi inte accepterar att anställda försöker utvinna personliga fördelar genom utnyttjande av sin egen ställning inom företaget.

Förutom uppfyllande av lagstadgade krav och standarder ska våra kunders förväntningar och intressen vara både våra mål och riktlinjer. I det praktiska genomförandet av vår företagsfilosofi har arbetarskydd, hälsovård och miljöskydd samt kvaliteten på våra produkter och tjänster en absolut prioritet.

3 Respekt för anställdas rättigheter

Motiverad personal på alla företagsnivåer utgör grunden för våra framgångsrika produkter. Därför ska alltid respekten för den enskilde arbetstagarens rättigheter och värdighet alltid ges högsta prioritet. I detta sammanhang ska de mänskliga rättigheterna som anges i FN: s stadgar om mänskliga rättigheter2 alltid vara grunden för vårt handlande.

Detta ska innehålla följande: • förbud mot tvångsarbete och barnarbete; • ersättning i enlighet med gällande lagar och förordningar; • skydd av anställda mot fysisk, psykisk och sexuella trakasserier; • icke-diskriminerande behandling av alla anställda; • respekt för arbetstagarens rättigheter

Förutom de mänskliga rättigheterna står de anställdas säkerhet högt på agendan.

Detta ska innehålla följande: • säkerhet på arbetsplatsen genom att eliminera olyckskällor samt att följa regler för förebyggande av olyckor; • regelbunden utbildning av de anställda vad gäller tryggt arbete och beteende; • överensstämmelse med gällande kollektivavtal avseende lagstadgad övertid

4 Kundservice

Kundens beslut om investeringar och inköp är en förutsättning för att vi ska kunna driva vår ekonomiska verksamhet. Kunderna kommer endast att vara intresserade av våra produkter och tjänster så länge som deras krav uppfylls. För att detta ska uppnås måste vi inse att våra kunders tillfredsställelse är vårt viktigaste kvalitetsmärke. Vi kommer att sträva efter att uppnå bästa möjliga överensstämmelse mellan kundernas krav/förväntningar och de produkter och tjänster som tillhandahålls av oss.

För att vara långsiktigt konkurrenskraftiga utifrån affärsmässiga aspekter strävar vi alltid efter att söka det mest effektiva sättet att nå en kostnadseffektiv produktion inom ramen för tillämpliga lagar och föreskrifter.

5 Kvalitet

Vår strävan är att BENNING ska vara synonymt med och en garanti för kvalitet. För att uppnå detta ska alla i företaget fullgöra sina uppgifter och ta ansvar på bästa möjliga sätt. När man strävar efter kvalitet ska ingenting lämnas åt slumpen och av den anledningen ska vi alltid använda oss av den senaste vetenskapen och tekniken som grund för utveckling av våra produkter och arbetsprocesser. Vårt arbete med kvalitet, som ständigt utvecklas, integreras inom alla områden såsom produktutveckling, produktrealisering samt i kunskapen om produktens praktiska tillämpning.

Vi ska uppfylla kraven i standarderna EN ISO-9001 och -14001 samt med specifikt definierade kvalitetsstandarder och tekniska standarder för produktsäkerhet och tillförlitlighet

6 Miljöansvar

Som industriell tillverkare accepterar vi vårt ansvar för miljön. Av denna anledning ska vi:

• ständigt minska utnyttjandet av naturresurser i vår produkttillverkning; • säkerställa högsta möjliga energieffektivitet i utvecklingen av våra produkter; • redan i planerings- och utformningsfasen sträva efter att uppnå och bevara en ren och opåverkad miljö samt att kontinuerligt minska mängden farliga ämnen i våra processer; • med ledningsansvar och skyldighet verka för arbetarskydd och hälsa, miljöskydd och kvalitetsstyrning

7 Kommunikation och datasekretess

Vi strävar efter en öppen kommunikation baserad på goda relationer både internt mellan anställda och deras överordnade och externt t.ex. med kunder, leverantörer eller offentliga myndigheter. Vi ska till fullo iaktta den sekretess som krävs med avseende på företagshemligheter och affärsinformation från våra kunder. Dokument och data ska förvaras/lagras under säkra förhållanden.

Information och erfarenheter inom företaget får inte användas i en omfattning som strider mot företagets intressen eller göras tillgängliga för konkurrenter eller tredje part.

8 Genomförande och verkställighet

I och med ledningens godkännande av denna uppförandekod är alla anställda i företaget BENNING skyldiga att göra sitt yttersta för att genomföra och tillämpa de principer och värderingar som beskrivs i denna uppförandekod. I händelse av berättigat intresse kan tredje part informeras om de väsentliga punkterna så att det framgår hur vi principiellt efterlever vår uppförandekod.

1UN Convention against Corruption (2003) 2UN Resolution 217 A III (1948)