BENNING Jednací kodex (v originálním znění)

Jsi tady:

BENNING Jednací kodex (v originálním znění)

Preambule

Všechny společnosti mají základní povinnost přizpůsobit se rámcovým podmínkám jak státu tak sociálního prostředí, v němž působí. V rychle se měnícím světě as rostoucím konkurenčním tlakem je stále obtížnější nalézt jasné referenční body pro sebe a pro zaměstnance svěřené společnosti. Z tohoto důvodu a prostřednictvím tohoto Kodexu chování bychom chtěli zavést a uplatňovat závazné obecné pokyny pro chování (současný "Kodex chování") založený na právních předpisech a normách jak pro vedoucí pracovníky, tak pro zaměstnance.

Prostřednictvím tohoto Kodexu chování chceme zdokumentovat náš základní postoj a definovat obecně závazná pravidla pro nás, pokud jde o formulaci našich obchodních cílů a jejich uvedení do praxe.

Tyto základní zásady určují naši řídící práci.

 

1 Rozsah aplikace

Tento kodex chování se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti BENNING. Pro výkonné zaměstnance společnosti BENNING v Německu a v zahraničí je to zvláštní závazná povinnost.

Dodržování tohoto Kodexu chování je podporováno také u našich dodavatelů a dalších členů řetězce s přidanou hodnotou k uznání a uznání jejich vlastního příslušného rámce a rozsahu působnosti.

 

2 Zásady společnosti

Hlavním cílem naší činnosti je zajistit bezpečné a vysoce kvalitní pracovní místa s přiměřenou mzdou co nejvíce lidí. Z tohoto důvodu je hlavním cílem všech činností ochrana a podpora existence, zdraví a úspěchu naší společnosti.

Chceme splnit společensko-politické závazky vůči lidem žijícím v naší ekonomické oblasti, v dotyčných komunitách a zemích, jakož i vůči lidem žijícím v zemích, kde podnikáme. Budeme usilovat o legitimní a uznávané obchodní praktiky, jakož i o pravidla spravedlivé hospodářské soutěže. Odmítáme korupci a úplatkářství, jak je uvedeno v příslušné úmluvě OSN1, stejně jako přijetí nespravedlivých výhod tím, že využijeme své postavení v rámci společnosti.

Vedle specifikací zákonných požadavků a norem jsou očekávání a zájmy našich zákazníků jak naše cíle, tak i pokyny. Pokud jde o zavádění firemní filozofie společnosti BENNING, bude mít absolutní priorita bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí i kvalita poskytovaných produktů a služeb.

 

3 Respektování práv zaměstnanců

Motivovaným personálem na všech úrovních společnosti je základem našich úspěšných produktů. Z tohoto důvodu musí být vždy respektována práva a důstojnost každého zaměstnance nejvyšší prioritou. V této souvislosti budou vždy základem naší činnosti lidská práva, jak je uvedena v Listině OSN o lidských právech2. To zahrnuje:

zákaz nucené práce a dětské práce;
přiměřenou odměnu v souladu s platnými zákony a předpisy;
ochrana zaměstnanců před fyzickým, psychickým a sexuálním obtěžováním;
nediskriminační zacházení se všemi zaměstnanci;
dodržování pracovních práv.
 

Vedle lidských práv se bude brát mimořádně vážně i bezpečnost všech zaměstnanců. To zahrnuje:

bezpečnosti práce při odstraňování zdrojů nebezpečí a dodržování zvláštních předpisů pro prevenci havárií;
pravidelné školení zaměstnanců o bezpečné práci a chování;
dodržování pracovních norem s ohledem na maximální přípustnou pracovní dobu.
 

4 Zákaznický servis

Rozhodnutí zákazníků o investicích a nákupech jsou předpokladem, který nám umožňuje vykonávat naše hospodářské aktivity. Zákazníci budou mít zájem o naše produkty a služby, pouze pokud budou splněny jejich požadavky. Abychom toho dosáhli, musíme si uvědomit, že spokojenost našich zákazníků je naší nejdůležitější kvalitou. Budeme usilovat o dosažení co nejlepšího souladu mezi požadavky zákazníků / očekávání a produkty a službami, které jsme poskytli.

Naše aktivity budeme nastavovat podle obchodních aspektů nákladů, abychom byli dlouhodobě konkurenceschopní. Využíváme však plného potenciálu, pokud jde o nákladově efektivnější výrobu a služby v rámci platných pravidel a předpisů.

 

5 Kvalita

Naší touhou je, aby společnost BENNING byla jak synonymem, tak zárukou kvality. Za tímto účelem musí všichni zúčastnění plnit své povinnosti a povinnosti co nejlépe. Při usilování o kvalitu se nic nestane náhodě. Z tohoto důvodu budeme vždy brát v úvahu nejnovější stav techniky a současný stav vědy jako základ pro vývoj našich produktů a pracovních procesů. Dále se zaměříme na nejnovější technologie, takže myšlenka kvality je integrována do všech aspektů, např. vývoj produktů, realizace produktů a sledování praktické aplikace výrobku.

Musíme splňovat požadavky norem EN ISO-9001 a -14001, jakož i speciálně definované normy kvality a technické normy týkající se bezpečnosti výrobků a spolehlivosti procesu.

 

6 Environmentální odpovědnost

Přijmeme naše zodpovědnosti jako průmyslové výrobní organizace vůči životnímu prostředí. Z tohoto důvodu budeme:

dále zlepšovat zachování (přírodních) zdrojů při výrobě našich výrobků;
věnovat pozornost zajištění maximální energetické účinnosti při vývoji našich produktů;
usilovat již ve fázi plánování a koncepce o dosažení a zachování čistého a neznečištěného prostředí a trvale snižovat množství použitých nebezpečných látek;
pochopit a přijmout bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí a řízení kvality jako odpovědnost a povinnost vedení.
 

7 Důvěrnost komunikace a dat

Usilujeme o otevřenou komunikaci založenou na partnerství jak vnitřně mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými, tak externě např. se zákazníky, dodavateli nebo veřejnými orgány. Budeme však striktně respektovat důvěrnost s ohledem na obchodní tajemství a obchodní informace našich partnerů. Dokumenty a údaje musí být uloženy pod zámkem a klíčem.

Informace a zkušenosti získané v rámci společnosti nesmí být využívány v míře, která je v rozporu se zájmy společnosti nebo zpřístupněna možným konkurentům samotnými členy společnosti nebo třetími stranami.

Povinnosti podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) jsou dodržovány včetně zákazu zveřejnění nebo používání chráněných osobních údajů nebo jejich zpřístupnění třetím osobám, pokud to není součástí příslušného zákonného plnění úkolů.

 

8 Provádění a prosazování

Po schválení stávajícího Kodexu chování společnosti jsou všichni zaměstnanci společnosti BENNING povinni vyvinout veškeré přiměřené a přiměřené úsilí, aby neustále uplatňovali a uplatňovali zásady a hodnoty popsané v tomto Kodexu chování. Pro jakoukoli oprávněnou žádost bude umožněno zveřejnit zásadní opatření vůči třetím stranám, aby bylo zřejmé, jak je dodržování těchto opatření v zásadě zajištěno.

Úmluva proti korupci (2003)

Rezoluce 2UN 217 A III (1948)